Yêu cầu Dán Trình Nick Mới

Thảo luận trong 'Nội dung đôi' bắt đầu bởi KHÁNH BỜM, 23/9/15.

 1. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @TC Sơn HB
  Nick : @TC Sơn HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 3.25+
  Trình đề nghị Add: 3.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 2. 217
  204
  43
  Minh sư

  Minh sư
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 94 Vntrp: 2.5+ Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Minh sư

  Chức danh người bảo lãnh: Quyền Bảo Lãnh

  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  Nick : SơnVNTA

  ID: 10176

  Mã: K2

  Trình thực : 2.5

  Trình đề nghị Add: 2.5+

  Ngày giờ đề nghị Add: 14h ngày 25/5/2017

  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế

  VNTRP.

  Các file đính kèm:

 3. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Cần Sông Đà
  Nick : @Cần Sông Đà
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 4. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Tuấn Tuma HB
  Nick : @Tuấn Tuma HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 5. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Thái Lăng HB
  Nick : @Thái Lăng HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75+
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 6. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Thắng Chợ Tổng
  Nick : @Thắng Chợ Tổng
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 7. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Quang Dừa HB
  Nick : @Quang Dừa HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75+
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 8. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Tùng Nhà máy HB
  Nick : @Tùng Nhà máy HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 9. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Việt Anh HB
  Nick : @Việt Anh HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 10. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Mập HB
  Nick : @Mập HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 11. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Trung Bình An HB
  Nick : @Trung Bình An HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 12. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Hoàng Nhân HB
  Nick : @Hoàng Nhân HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 13. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Nghĩa HB
  Nick : @Nghĩa HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 3.0
  Trình đề nghị Add: 3.0
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 14. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Bốp HB
  Nick : @Bốp HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Các file đính kèm:

  Các file đính kèm:

 15. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Tùng Mỹ HB
  Nick : @Tùng Mỹ HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 16. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Huy HB
  Nick : @Huy HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 17. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Hồng Nhà Máy HB
  Nick : @Hồng Nhà Máy HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 18. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây: @Minh Nhà Máy HB
  Nick : @Minh Nhà Máy HB
  ID:
  Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75+
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 24/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 19. 683
  593
  93
  Hieurongdat

  Hieurongdat
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 17 Vntrp: 2.9 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Hieurongdat
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Phương LVK
  ID: 10123
  Mã: K2
  Ảnh: IMG_20170525_203743.jpg
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 25/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 20. 683
  593
  93
  Hieurongdat

  Hieurongdat
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 17 Vntrp: 2.9 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Hieurongdat
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Tín LVK
  ID: 10124
  Mã: K2
  Ảnh: IMG_20170525_204301.jpg
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 25/05/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

Chia sẻ trang này